GOJUKAI KARATE DO AUSTRALIA~Sydney Gojukan

 

VICE PRESIDENTS OF THE I.K.G.A.
+ STRUCTURE OF THE ALL JAPAN KARATE DO GOJU KAI
HIROMASA KIKUCHI FOR ASIA [ of Japan]

PAUL STARLING FOR OCEANIA [of Australia]
INGO DE JONG FOR EUROPE     [of Sweden]

PETER BRANDON FOR AFRICA  [of South Africa]
NORTH AND SOUTH AMERICA TBA  BOARD OF DIRECTORS ALL JAPAN KARATEDO GOJUKAI.
Saiko Shihan Goshi Yamaguchi: PRESIDENT
Top Counselor- Setsuo Sakai
Special Counselor -Taikan Hayashi
Technical Top Counselor- Takashi Konomoto 
COUNSELORS
 Masami Ishibashi- Shogo Imae- Susumu Iwai- Osaoki Iwgami- Takayuki Kato- Akio   Nakanishi- Tokio Nakamura- Takao Baba- Yasuo Koiso-   Kisho Inoue 

Advisers Ogasawara Kietsu - Tetsuji Kitashin- Mutsuo Shimotoku- Hiroko Asakawa  Akio Anzai -Yoshio Ito- Keiji Urushibara- Kaneo Oya -Eishichi Kamoji-Yoshikazu Kondo Chiyokichi Sakimoto- Takeshi Sato- Katsuaki Togo- Noboru Nakagawa- Hisao Hasegawa- Nobuyoshi Fukuda- Tsugio Hoshino- Ichiro Masuda- Takeo Mutai Masuhiro Murano- Yasutake Yano- Mitsugu Yamamoto- Atsushi Matsuba -Yasuhiro Yoshikawa Tsuyoshi-
Oinuma Kenya harimaya

Councilors- Shigeru Kagami -Chohei Suzuki- Hironobu Takemae- Ken Hashimoto  Nagayoshi Yamaguchi -Kodama Yoshiaki- Yasuo Yamashita 

Director·Councillor·Inspector·Secretary - The president Goshi Yamaguchi 

-  Vice-president -Masahiro Kikuchi 

-  Chairman- Seiji Sakamoto 

-  Vice-chairman- Shigeki Yamada 

Executive-director Qualification Examiners= Tetsushi Aizaki ,Kenichi Akao, Kihei Sakamoto.

-  Technical- Sumio Ishida-
Masahiko Futawatari -Toshie Futawatari-
Masatoshi
  Yamaguchi -Takayuki Yamashita 

General Affairs- Akira Kougo- Mitsuru Minagawa- Fumio Murakami - Tamio Yanai 
Director- Yoshie Akao 
 Masami Akahori- Shoichi Uzawa -Miharu Kashiwakura - Seiji Kando- Tadakazu Kon Takao Okazaki -Suguru Kasai - Yozo Saito -Yuji Sato -Youichi Sato- Isamu Suzuki -  Makoto Suzuki -Reiji Setoguchi- Mitsuo Takahashi- Yoshikazu Tanaka - Shin Tsukii Kazuo Tobita- Tatehiro Toyoshima -Takashi Niida - Masao Noguchi- Sadayoshi Hattori Nobuo Hanyu -Kazuto Fujita - Mikio Hoashi -Hiroshi Taniguchi -Mikio Mutou -Yasuko Yamada - Naohisa Yokoi 

Councilors= Takayasu Aoki- Tatsuya Abe- Rikichi Ikebe- Michinari Ueno - Katuo Uchida- Tadao Ootake- Kenji Oyama- Kazuo Onose - Katsuo Kasanuki- Naoto Kamogawa- Hiroshi Kimura- Motoo Koiwai - Toshio Kobayashi- Ryuichi Saitou -Kenji Sakamoto -Takahiko Sawada - Miki Shimizu -Kazuhiro Syoji -Takayuki Shono -Yukio Suzuki - Yoshiyuki Takase- Shigeru Takahashi- Chiyo Takahashi- Tatsuya Nakajima   Tsuyoshi Nonaka- Kazuhiko Nobukane- Hiromi Hasegawa -Teruo Hanada  Tetsuya Hirata- Hiroshi Hirayama- Takeshi Niki -Suzuki Jose - Yoshio Maeyama Gaboro Mizuno Osamu Yasumura Shinichi Yamamoto  Akihiro -Waga Wakasugi Hideki- Kenichi Wada 

Inspector- Mitsuru Fukushi

        Secretary-General- Shin Tsukii    

            Legal Council: John Kakinuki   

NEXT

                           .